REGULAMIN

 

REGULAMIN IMPREZY
„V  SŁAWIĘCICKI  FESTYN  KIERMASZOWY”

 1. V Sławięcicki Festyn Kiermaszowy jest otwartą i bezpłatną imprezą mającą na celu integrację mieszkańców Kędzierzyna-Koźla.
 2. Głównym organizatorem imprezy jest Rada Osiedla Sławięcice.
 3. Impreza odbywa się na ulicy Stanisława Staszica w Kędzierzynie-Koźlu oraz na działkach należących do Rzymskokatolickiej Parafii pw. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Sławięcicach i Publicznej Szkoły Podstawowej nr 16 w Kędzierzynie-Koźlu.
 4. Impreza odbywa się w terminie: od godz. 13:00 dnia 8 czerwca 2019 r. do godz. 1:00 dnia 9 czerwca 2019 r.
 5. Osoby przebywające na terenie imprezy podlegają przepisom prawa polskiego i przepisom niniejszego Regulaminu.
 6. Wejście na teren imprezy oznacza akceptację postanowień Regulaminu i przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
 7. Regulamin imprezy dostępny jest na stronie organizatora:  www.festyn.parafia-slawiecice.pl
 8. Osobom uczestniczącym w imprezie zabrania się wnoszenia na jej teren oraz posiadania przedmiotów niebezpiecznych dla zdrowia lub życia ludzkiego, a w szczególności broni, materiałów wybuchowych lub wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych nie zakupionych w punktach gastronomicznych na terenie imprezy, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
 9. Osobom uczestniczącym w imprezie zabrania się prowadzenia bez autoryzacji organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie imprezy.
 10. Organizator dysponuje własną służbą porządkową, ochroną i obsługą informacyjną; służby legitymują się identyfikatorem.
 11. Służby porządkowe organizatora imprezy, będące pracownikami agencji ochrony ODNOWA Sp. z o. o., legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, uprawnione są do:
  a) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  b) przeglądania zawartości bagażu lub odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby zamierzające wejść na teren imprezy lub przebywające na jej terenie posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 8,
  c) wezwania do opuszczenia terenu imprezy osób zakłócających jej przebieg,
  d) ujęcia, w celu przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego, a także mienia innych uczestników imprezy. 
 12. Czynności wymienione w pkt. 11 powinny być w miarę możliwości dokonywane w sposób najmniej naruszający godność osobistą oraz dobra osobiste osób, w stosunku do których zostały podjęte.
 13. Uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania następujących ograniczeń organizacyjnych:
  - zachowania czystości na terenie imprezy,
  - zachowania się w sposób zapobiegający niszczeniu terenu,
  - stosowania się do poleceń służby porządkowej, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, Policji oraz pracowników ochrony fizycznej firmy ODNOWA Sp. z o.o., w szczególności w celu udrożnienia przejezdności ul. Staszica i innych dróg ewakuacyjnych. 
 14. Ponadto na terenie imprezy zabrania się:
  - rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, kul świecących, rac, itp.,
  - używania wulgarnego i obraźliwego słownictwa, śpiewania obscenicznych piosenek i obrażania jakichkolwiek osób,
  - wchodzenia na obszary, które nie są dostępne dla widzów tj. obszar sceny,
  - naruszania nietykalności cielesnej służby porządkowej lub informacyjnej.
 15. Organizator wyprosi z terenu imprezy osoby:
  - zachowujące się agresywnie, w szczególności jeśli zagraża to innym uczestnikom imprezy,
  - odmawiające wykonywania poleceń służby porządkowej,
  - które swoim zachowaniem naruszają bezpieczeństwo, regulamin imprezy lub zakłócają porządek publiczny.
 16. Młodzieży do lat 18 nie będzie sprzedawany alkohol.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie imprezy.
 18. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.